เบาหวาน-ความดันเลือดสูงก็สุขภาพดีได้

ก็สุขภาพดีได้
โรคเบาหวานและโรคความดันเลือดสูงพบมากในประชากร ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวและไม่ได้รับการวินิจฉัย ส่วนน้อยที่ได้รับการวินิจฉัยก็ได้รับการรักษาที่ไม่ดี เพราะโรงพยาบาลแน่นเกินและยุ่งเกิน

เบาหวานและความดันเลือดสูงควรจะได้รับการดูแลรักษาในระดับการดูแลรักษาตัวเอง การดูแลรักษาในครอบครัว การดูแลรักษาในชุมชน ซึ่งจะได้ผลดีกว่า
ในทุกครอบครัวน่าจะมีอย่างน้อย ๑ คน ที่ศึกษาเรื่องเบาหวานและเรื่องความดันเลือดสูงจนเข้าใจทะลุปรุโปร่ง และช่วยเหลือดูแลกัน ถ้ามีคนใกล้ชิดเข้าใจและดูแลจะได้ผลดีที่สุด

ถ้ามีการดูแลควบคุมทุกวิถีทาง ทั้งเรื่องอาหาร การออกกำลัง และยา ให้ระดับน้ำตาลในเลือด และความดันเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ คนเป็นโรคเบาหวาน และคนเป็นโรคความดันเลือดสูงก็มีสุขภาพดีได้

การมีสุขภาพดีไม่ใช่การไม่มีโรค ถึงมีโรคก็สุขภาพดีได้ ถ้าเราดูแลให้ทุกอย่างอยู่ในความสมดุล ถึงไม่เจอว่าเป็นโรคอะไรก็สุขภาพไม่ดีได้ ถ้ามีการเสียสมดุล
สุขภาพหมายถึงดุลยภาพ อะไรที่เสียดุลไปก็ทำให้สุขภาพไม่ดี เช่น น้ำตาลในเลือด หรือความดันเลือด ถ้าสูงหรือต่ำเกินก็ทำให้ไม่สบาย แต่ถ้าดูแลให้สมดุล คือไม่สูงหรือต่ำเกินไป เราก็สบายดี

โรงพยาบาลโดยมากจะรักษาโรคที่หนักๆ เขาไม่มีเวลาสนใจ เรื่องสุขภาพดี ทุกคนทุกครอบครัวควรจะสนใจเรื่องสุขภาพดีให้มากที่สุด โดยการเรียนรู้ให้เข้าใจ และดูแลตัวเองให้ทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ในดุลยภาพ ถึงไม่มีโรคอะไร ถ้ามีดุลยภาพก็สุขภาพดีได้

/หมอชาวบ้าน